Samhällspåverkan

KFUM Sverige arbetar under 2017-2025 med tre fokusområden: jämställdhet, identitet & makt och inkludering. Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring dessa.

Jämställdhet

KFUM Sverige har en feministisk grundsyn. Det betyder att alla människor ska ha samma möjligheter att växa till sin fulla potential, oavsett könstillhörighet, könsuttryck och könsidentitet. Det betyder även att alla ska vara fria från diskriminering, trakasserier, övergrepp och våld. Vi ser att det tyvärr fortfarande är långt kvar till dess att flickor och kvinnor har samma möjligheter i livet som pojkar och män. Vi ser också att utan genusrättvisa (gender justice) och jämställdhet (gender equality) kan inte alla människor växa till sin fulla potential. Genusrättvisa innebär för oss att man synliggör ett rättighetsperspektiv på jämställdhet, sexuell läggning och genusidentitet.

I alla sammanhang betonar vi att jämställdhet inte är en fråga bara för kvinnor. Jämställdhet handlar om makt, och till stor del om normer, värderingar och roller. Därför blir det också angeläget att inkludera män och pojkar för att belysa frågor kring maskulinitet och mansroller i relation till genusrättvisa och jämställdhet. Vi tror att jämställdhet kommer främja en mindre destruktiv mansnorm.

Vi anser också att det i vissa fall kan behövas mötesplatser där enbart kvinnor, icke-binära eller män får delta. Dessa mötesplatser är användbara för att skapa trygghet och en plattform för förändring. Samtidigt är vår långsiktiga strävan att i så stor utsträckning som möjligt främja mötesplatser där alla människor känner sig trygga tillsammans.

KFUM åtar sig att verka för genusrättvisa och jämställdhet tillsammans med våra medlemsföreningar och världsförbund samt på de mötesplatser vi finns representerade. Det gör vi genom att erkänna, synliggöra och agera mot könsförtryck och maktobalanser i såväl vår rörelse som i samhället.

Identitet & makt

Unga ska ha makt att påverka sin situation och sin omvärld och kunna uttrycka sin identitet utan att drabbas av diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ekonomisk situation eller ålder. Vi ser också att unga har olika möjligheter att påverka och uttrycka sig beroende på en kombination av sina förutsättningar. KFUM står alltid upp för människors lika värde vilket betyder att alla har samma rättigheter till ett gott liv.

Det är vår övertygelse som demokratisk ungdomsrörelse att unga ska ha makt över sin situation och kunna påverka sin omvärld. För oss betyder det att unga har makt och möjligheter att påverka såväl vår egen organisation som samhället i stort. Särskilt viktigt är att unga ska ha makt att påverka beslut som påverkar unga själva. I vårt arbete ser vi det som viktigt att lyfta grupper som idag inte har så mycket makt i samhället.

Hela vår organisation och vårt arbete genomsyras av ett perspektiv om egenmakt. Ett förhållningssätt där unga genom KFUM får verktygen, ledarskapet och makten att själva bli förändringsagenter och driva på för det KFUM och det samhälle unga själva vill se.

Vi tror att egenmakt och en inkluderande gemenskap hänger ihop. Makten att påverka sin egen situation skapar den trygghet som bäddar för en gemenskap där alla är välkomna och där unga får växa tillsammans.

För att alla unga har rätt till ett liv i frihet, trygghet och kärlek kämpar vi för en jämlik fördelning av makt och resurser såväl i vår egen organisation som i samhället runt omkring oss.

Inkludering

Vi är övertygade om att mötet mellan människor är avgörande för att främja en social hållbarhet och motverka fördomar och polarisering. Inkludering och mångfald är ledord för den verksamhet vi skapar. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för att alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna växa för att nå sin fulla potential. För att detta ska vara möjligt vill vi bryta segregationen och genom att leva våra värderingar visa att ett socialt hållbart samhälle är beroende av att unga människor får mötas i gemenskap.

Att bryta segregationen betyder för oss att unga har rätt att utvecklas till sin fulla potential oavsett var du växer upp och vilken bakgrund du har.

För att våra mötesplatser ska vara inkluderande ska vi våga bryta normer och beteenden som skapar utanförskap. Vi ska även, i den mån det är möjligt, undanröja fysiska hinder så att våra mötesplatser är tillgängliga för alla.

En inkluderande mötesplats är en mötesplats där alla känner sig välkomna och kan vara sig själva utan att utsättas för ett diskriminerande bemötande. Vi har ett förhållningssätt som grundar sig i vår värdegrund och som främjar dialog och att sträva efter förståelse. Att mötas och leva tillsammans är en del av vår rörelses DNA och det är en av de viktigaste byggstenarna i vårt uppdrag.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7