Kontakta KFUM

KFUM Sverige
Rosengatan 1
111 40 Stockholm
info@kfum.se 
08 – 677 30 00

Gåvoplusgiro: 90 1855-7
BG: 726-9772

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7